Apmaiņa un atgriešanās

Garantijas nosacījumi

Noslēdzot attālinātu līgumu, t.i., veicot pirkumu internetveikalā homestock.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji attiekties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Jums ir tiesības izmantot preci tik daudz, cik tas nepieciešams preces pārbaudei. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām. 

Sūdzību un strīdu ārpustiesas izskatīšanas kārtība

Sūdzību par preces pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@homestock.lv . Sūdzība tiks izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbilde pienāks uz sūdzībā norādīto adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu, un Jūs nepiekrītat, ka sūdzība ir nepamatota, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos norādītos alternatīvos strīdu risinājumus, iesniedzot preču pārdevējam rakstisku iesniegumu par strīda ārpustiesas izskatīšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- lūgumu un strīda pamatojumu.
Informācija par strīdu ārpustiesas risināšanas iespējām un personām, kas izšķir strīdus ārpustiesas kārtībā:
- Informācija par strīdu risināšanas procesu: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasa...
- Informācija par personu bāzi, kas risina patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pat...
- Informācijas par strīdu risināšanu (SIT): ja radusies problēma ar internetā iegādāto preci, klients var izmantot SIT platformu sūdzības iesniegšanai, kuru izskatīs neatkarīga struktūra, kas nodarbojas ar strīdu risināšanu.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...